รายชื่อหน่วยงานที่ยังไม่เพิ่มรายชื่อผู้ใช้งาน
อำเภอ รหัสสถานบริการ ชื่อสถานบริการ
เมืองกาฬสินธุ์ 05291 รพ.สต.ต้อน
เมืองกาฬสินธุ์ 05292 รพ.สต.โนนสว่าง
เมืองกาฬสินธุ์ 05293 รพ.สต.หนองโพน
เมืองกาฬสินธุ์ 05294 รพ.สต.หนองสอ
เมืองกาฬสินธุ์ 05295 รพ.สต.สะอาดนาทม
เมืองกาฬสินธุ์ 05296 รพ.สต.ฝายแตก
เมืองกาฬสินธุ์ 05297 รพ.สต.โนนแพง
เมืองกาฬสินธุ์ 05298 รพ.สต.เชียงเครือ
เมืองกาฬสินธุ์ 05299 รพ.สต.แกเปะ
เมืองกาฬสินธุ์ 05300 รพ.สต.ท่าไคร้
เมืองกาฬสินธุ์ 05301 รพ.สต.ดงสว่าง
เมืองกาฬสินธุ์ 05302 รพ.สต.หนองแวงใหญ่
เมืองกาฬสินธุ์ 05303 รพ.สต.เหล่าหลวง
เมืองกาฬสินธุ์ 05304 รพ.สต.คำไผ่
เมืองกาฬสินธุ์ 05305 รพ.สต.เหล่ากลาง
เมืองกาฬสินธุ์ 05306 รพ.สต.น้ำบุ่น
เมืองกาฬสินธุ์ 05307 รพ.สต.หนองแวงใต้
เมืองกาฬสินธุ์ 05308 รพ.สต.โนนชัย
เมืองกาฬสินธุ์ 05309 รพ.สต.โพนทอง ตำบลเหนือ
เมืองกาฬสินธุ์ 05310 รพ.สต.นาจารย์
เมืองกาฬสินธุ์ 10709 โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
เมืองกาฬสินธุ์ 11965 โรงพยาบาลธีรวัฒน์
เมืองกาฬสินธุ์ 13963 รพ.สต.ดงเมือง
เมืองกาฬสินธุ์ 14347 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
เมืองกาฬสินธุ์ 24743 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองกาฬสินธุแห่งที่ 2 (ดงปอ)
เมืองกาฬสินธุ์ 77738 ศสช.เมืองโรงพยาบาลกาฬสินธุ์
นามน 00477 สสอ.นามน
นามน 05311 รพ.สต.โนนศรีสวัสดิ์
นามน 05312 รพ.สต.ยอดแกง
นามน 05313 รพ.สต.หัวงัง
นามน 05314 รพ.สต.สงเปลื่อย
นามน 05315 รพ.สต.อุทัยวรรณ
นามน 05316 รพ.สต.หนองบัวใน
นามน 11077 โรงพยาบาลนามน
กมลาไสย 00478 สสอ.กมลาไสย
กมลาไสย 05317 รพ.สต.ข้าวหลาม
กมลาไสย 05318 รพ.สต.บึง
กมลาไสย 05319 รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี
กมลาไสย 05320 รพ.สต.สีถาน
กมลาไสย 05321 รพ.สต.บ่อ
กมลาไสย 05326 รพ.สต.หนองแปน
กมลาไสย 05329 รพ.สต.ท่าเพลิง
กมลาไสย 05330 รพ.สต.หนองบัว
กมลาไสย 05331 รพ.สต.นามล
กมลาไสย 11078 โรงพยาบาลกมลาไสย
กมลาไสย 13964 รพ.สต.สวนโคก
ร่องคำ 05333 รพ.สต.นาเรียง
ร่องคำ 05334 รพ.สต.ค้อพัฒนา
ร่องคำ 11079 โรงพยาบาลร่องคำ
กุฉินารายณ์ 05335 รพ.สต.แจนแลน
กุฉินารายณ์ 05336 รพ.สต.กุดฝั่งแดง
กุฉินารายณ์ 05337 รพ.สต.เหล่าใหญ่
กุฉินารายณ์ 05338 รพ.สต.สันติสุข
กุฉินารายณ์ 05339 รพ.สต.นาสีนวล
กุฉินารายณ์ 05340 รพ.สต.เหล่าไฮงาม
กุฉินารายณ์ 05341 รพ.สต.สวนผึ้ง
กุฉินารายณ์ 05342 รพ.สต.ท่าไคร้
กุฉินารายณ์ 05343 รพ.สต.กุดหว้า
กุฉินารายณ์ 05344 รพ.สต.หนองแวงศรี
กุฉินารายณ์ 05345 รพ.สต.คุย
กุฉินารายณ์ 05346 รพ.สต.โนนฟองแก้ว
กุฉินารายณ์ 05347 รพ.สต.โนนสวาง
กุฉินารายณ์ 05348 รพ.สต.หนองห้าง
กุฉินารายณ์ 05349 รพ.สต.นาโก
กุฉินารายณ์ 05350 รพ.สต.หนองบัวทอง
กุฉินารายณ์ 05351 รพ.สต.กุดค้าว
กุฉินารายณ์ 11449 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์
เขาวง 05352 รพ.สต.กุดบอด
เขาวง 05353 รพ.สต.นาตาหลิ่ว
เขาวง 05354 รพ.สต.หนองผือ
เขาวง 05355 รพ.สต.โพนสวาง
เขาวง 05356 รพ.สต.ส้มป่อย
เขาวง 11080 โรงพยาบาลเขาวง
ยางตลาด 05357 รพ.สต.เสียว
ยางตลาด 05358 รพ.สต.โคกศรี
ยางตลาด 05359 รพ.สต.ตูม
ยางตลาด 05360 รพ.สต.โคกใหญ่
ยางตลาด 05361 รพ.สต.ห้วยเตย
ยางตลาด 05362 รพ.สต.แก
ยางตลาด 05363 รพ.สต.หัวนาคำ
ยางตลาด 05364 รพ.สต.ดงบัง
ยางตลาด 05365 รพ.สต.หนองอิเฒ่า
ยางตลาด 05366 รพ.สต.ดอนยานาง
ยางตลาด 05367 รพ.สต.นาเชือก
ยางตลาด 05368 รพ.สต.ขาม
ยางตลาด 05369 รพ.สต.โคกศรี
ยางตลาด 05370 รพ.สต.หนองกุง
ยางตลาด 05371 รพ.สต.ปอแดง
ยางตลาด 05372 รพ.สต.โนนสูง
ยางตลาด 05373 รพ.สต.หนองตอกแป้น
ยางตลาด 11081 โรงพยาบาลยางตลาด
ห้วยเม็ก 05374 รพ.สต.คำใหญ่
ห้วยเม็ก 05375 รพ.สต.กุดโดน
ห้วยเม็ก 05376 รพ.สต.หนองบัว
ห้วยเม็ก 05377 รพ.สต.ห้วยมะทอ
ห้วยเม็ก 05378 รพ.สต.พิมูล
ห้วยเม็ก 05379 รพ.สต.คำเหมือดแก้ว
ห้วยเม็ก 05380 รพ.สต.โนนขี้ควง
ห้วยเม็ก 05381 รพ.สต.ทรายทอง
ห้วยเม็ก 11082 โรงพยาบาลห้วยเม็ก
ห้วยเม็ก 14284 รพ.สต.หาดทรายมูล
สหัสขันธ์ 05382 รพ.สต.คำลือชา
สหัสขันธ์ 05383 รพ.สต.โนนสมบูรณ์
สหัสขันธ์ 05384 รพ.สต.นามะเขือ
สหัสขันธ์ 05385 รพ.สต.โคกก่อง
สหัสขันธ์ 05386 รพ.สต.ม่วงกุญชร
สหัสขันธ์ 05387 รพ.สต.แก้งนคร
สหัสขันธ์ 05388 รพ.สต.โนนแหลมทอง
สหัสขันธ์ 05389 รพ.สต.โนนน้ำเกลี้ยง
สหัสขันธ์ 11083 โรงพยาบาลสหัสขันธ์
คำม่วง 05390 รพ.สต.เก่าเดื่อ
คำม่วง 05391 รพ.สต.โพน
คำม่วง 05392 รพ.สต.ดินจี่
คำม่วง 05393 รพ.สต.นาบอน
คำม่วง 05394 รพ.สต.นาตาล
คำม่วง 05395 รพ.สต.ดงสวนพัฒนา
คำม่วง 05396 รพ.สต.สูงเนิน
คำม่วง 11084 โรงพยาบาลคำม่วง
ท่าคันโท 05397 รพ.สต.กุงเก่า
ท่าคันโท 05398 รพ.สต.ยางอุ้ม
ท่าคันโท 05399 รพ.สต.กุดจิก
ท่าคันโท 05400 รพ.สต.แสนสุข
ท่าคันโท 05401 รพ.สต.หนองแซง
ท่าคันโท 05402 รพ.สต.ดงกลาง
ท่าคันโท 05403 รพ.สต.ดงสมบูรณ์
ท่าคันโท 11085 โรงพยาบาลท่าคันโท
หนองกุงศรี 05404 รพ.สต.คำไฮ
หนองกุงศรี 05405 รพ.สต.หนองบัว
หนองกุงศรี 05406 รพ.สต.ห้วยยางดง
หนองกุงศรี 05407 รพ.สต.หนองสรวง
หนองกุงศรี 05408 รพ.สต.หนองไผ่
หนองกุงศรี 05409 รพ.สต.หนองชุมแสง
หนองกุงศรี 05410 รพ.สต.ภูฮัง
หนองกุงศรี 05411 รพ.สต.หนองกุงเผือก
หนองกุงศรี 05412 รพ.สต.หนองหิน
หนองกุงศรี 11086 โรงพยาบาลหนองกุงศรี
สมเด็จ 05413 รพ.สต.หนองบัวโดน
สมเด็จ 05414 รพ.สต.สร้างแก้ว
สมเด็จ 05415 รพ.สต.แซงบาดาล
สมเด็จ 05416 รพ.สต.มหาไชย
สมเด็จ 05417 รพ.สต.หมูม่น
สมเด็จ 05418 รพ.สต.กอก
สมเด็จ 05419 รพ.สต.ขมิ้น
สมเด็จ 05420 รพ.สต.หนองแสง
สมเด็จ 05421 รพ.สต.บอน
สมเด็จ 11087 โรงพยาบาลสมเด็จ
ห้วยผึ้ง 05422 รพ.สต.คำบง
ห้วยผึ้ง 05423 รพ.สต.คงอุดม
ห้วยผึ้ง 05424 รพ.สต.ไค้นุ่น
ห้วยผึ้ง 05425 รพ.สต.หนองอีบุตร
ห้วยผึ้ง 11088 โรงพยาบาลห้วยผึ้ง
ห้วยผึ้ง 13966 รพ.สต.เหล่าสีแก้ว
สามชัย 05426 รพ.สต.หนองแซง
สามชัย 05427 รพ.สต.หนองแสง
สามชัย 05428 รพ.สต.หนองกุงน้อย
สามชัย 05429 รพ.สต.คำสร้างเที่ยง
สามชัย 05430 รพ.สต.หนองช้าง
สามชัย 28791 โรงพยาบาลสามชัย
นาคู 05431 รพ.สต.นาคู
นาคู 05432 รพ.สต.จอมศรี
นาคู 05433 รพ.สต.บ้านนากระเดา
นาคู 05434 รพ.สต.จาน
นาคู 05435 รพ.สต.นางาม
นาคู 05436 รพ.สต.หว้านพัฒนา
นาคู 05437 รพ.สต.ภูแล่นช้าง
นาคู 28017 โรงพยาบาลนาคู
ดอนจาน 05438 รพ.สต.กุดครอง
ดอนจาน 05439 รพ.สต.สะอาดไชยศรี
ดอนจาน 05440 รพ.สต.คำหอม
ดอนจาน 05441 รพ.สต.ม่วงนา
ดอนจาน 05442 รพ.สต.นาจำปา
ดอนจาน 23219 รพ.สต.หนองแวงแสน
ดอนจาน 28790 โรงพยาบาลดอนจาน
ฆ้องชัย 05322 รพ.สต.โนนเขวา
ฆ้องชัย 05323 รพ.สต.โนนทัน
ฆ้องชัย 05324 รพ.สต.ท่าเยื่อม
ฆ้องชัย 05325 รพ.สต.โนนแดง
ฆ้องชัย 05327 รพ.สต.หนองบัว
ฆ้องชัย 05328 รพ.สต.โคกประสิทธิ์
ฆ้องชัย 05332 รพ.สต.โนนศิลาเลิง
ฆ้องชัย 28789 โรงพยาบาลฆ้องชัย