การกำหนดผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน
อำเภอ รหัสสถานบริการ ชื่อสถานบริการ จำนวน ร้อยละ
ยางตลาด 05360 รพ.สต.โคกใหญ่ 46 11.00
ท่าคันโท 11085 โรงพยาบาลท่าคันโท 9 2.15
ยางตลาด 05364 รพ.สต.ดงบัง 8 1.91
ฆ้องชัย 05332 รพ.สต.โนนศิลาเลิง 5 1.20
คำม่วง 05392 รพ.สต.ดินจี่ 5 1.20
ดอนจาน 23219 รพ.สต.หนองแวงแสน 4 0.96
กมลาไสย 05317 รพ.สต.ข้าวหลาม 3 0.72
ดอนจาน 05438 รพ.สต.กุดครอง 3 0.72
เมืองกาฬสินธุ์ 05307 รพ.สต.หนองแวงใต้ 3 0.72
คำม่วง 05390 รพ.สต.เก่าเดื่อ 3 0.72
ห้วยผึ้ง 05424 รพ.สต.ไค้นุ่น 3 0.72
ห้วยเม็ก 05379 รพ.สต.คำเหมือดแก้ว 3 0.72
กมลาไสย 05331 รพ.สต.นามล 3 0.72
เมืองกาฬสินธุ์ 05291 รพ.สต.ต้อน 2 0.48
กุฉินารายณ์ 11449 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ 2 0.48
สหัสขันธ์ 05383 รพ.สต.โนนสมบูรณ์ 2 0.48
ยางตลาด 05369 รพ.สต.โคกศรี 2 0.48
นาคู 05433 รพ.สต.บ้านนากระเดา 1 0.24
สมเด็จ 05417 รพ.สต.หมูม่น 1 0.24
ดอนจาน 05441 รพ.สต.ม่วงนา 1 0.24
ฆ้องชัย 05324 รพ.สต.ท่าเยื่อม 1 0.24
คำม่วง 11084 โรงพยาบาลคำม่วง 1 0.24
นามน 05316 รพ.สต.หนองบัวใน 1 0.24
ท่าคันโท 05399 รพ.สต.กุดจิก 1 0.24
ห้วยผึ้ง 13966 รพ.สต.เหล่าสีแก้ว 1 0.24
กุฉินารายณ์ 05349 รพ.สต.นาโก 1 0.24
ดอนจาน 05442 รพ.สต.นาจำปา 1 0.24
สามชัย 28791 โรงพยาบาลสามชัย 1 0.24
สหัสขันธ์ 05382 รพ.สต.คำลือชา 1 0.24
ฆ้องชัย 05328 รพ.สต.โคกประสิทธิ์ 1 0.24
ยางตลาด 05361 รพ.สต.ห้วยเตย 1 0.24
เมืองกาฬสินธุ์ 05302 รพ.สต.หนองแวงใหญ่ 1 0.24
สามชัย 05426 รพ.สต.หนองแซง 1 0.24
เมืองกาฬสินธุ์ 05292 รพ.สต.โนนสว่าง 1 0.24
ห้วยผึ้ง 11088 โรงพยาบาลห้วยผึ้ง 1 0.24
สมเด็จ 11087 โรงพยาบาลสมเด็จ 1 0.24
ห้วยเม็ก 11082 โรงพยาบาลห้วยเม็ก 1 0.24
กุฉินารายณ์ 05345 รพ.สต.คุย 1 0.24
กุฉินารายณ์ 05341 รพ.สต.สวนผึ้ง 1 0.24
หนองกุงศรี 05404 รพ.สต.คำไฮ 1 0.24
กุฉินารายณ์ 05350 รพ.สต.หนองบัวทอง 1 0.24
ยางตลาด 05368 รพ.สต.ขาม 1 0.24
เมืองกาฬสินธุ์ 05304 รพ.สต.คำไผ่ 1 0.24
กุฉินารายณ์ 05339 รพ.สต.นาสีนวล 1 0.24
สหัสขันธ์ 05384 รพ.สต.นามะเขือ 1 0.24
หนองกุงศรี 11086 โรงพยาบาลหนองกุงศรี 1 0.24
สหัสขันธ์ 05388 รพ.สต.โนนแหลมทอง 1 0.24
นาคู 05436 รพ.สต.หว้านพัฒนา 0 0.00
เมืองกาฬสินธุ์ 24743 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองกาฬสินธุแห่งที่ 2 (ดงปอ) 0 0.00
ร่องคำ 05333 รพ.สต.นาเรียง 0 0.00
เมืองกาฬสินธุ์ 05310 รพ.สต.นาจารย์ 0 0.00
กมลาไสย 05330 รพ.สต.หนองบัว 0 0.00
เขาวง 05354 รพ.สต.หนองผือ 0 0.00
ห้วยเม็ก 05375 รพ.สต.กุดโดน 0 0.00
ท่าคันโท 05398 รพ.สต.ยางอุ้ม 0 0.00
สมเด็จ 05416 รพ.สต.มหาไชย 0 0.00
นาคู 05432 รพ.สต.จอมศรี 0 0.00
กมลาไสย 13964 รพ.สต.สวนโคก 0 0.00
เมืองกาฬสินธุ์ 05306 รพ.สต.น้ำบุ่น 0 0.00
กมลาไสย 05326 รพ.สต.หนองแปน 0 0.00
กุฉินารายณ์ 05351 รพ.สต.กุดค้าว 0 0.00
ยางตลาด 05372 รพ.สต.โนนสูง 0 0.00
คำม่วง 05395 รพ.สต.ดงสวนพัฒนา 0 0.00
สมเด็จ 05413 รพ.สต.หนองบัวโดน 0 0.00
สามชัย 05429 รพ.สต.คำสร้างเที่ยง 0 0.00
สหัสขันธ์ 11083 โรงพยาบาลสหัสขันธ์ 0 0.00
เมืองกาฬสินธุ์ 05301 รพ.สต.ดงสว่าง 0 0.00
ฆ้องชัย 05322 รพ.สต.โนนเขวา 0 0.00
กุฉินารายณ์ 05346 รพ.สต.โนนฟองแก้ว 0 0.00
ยางตลาด 05367 รพ.สต.นาเชือก 0 0.00
คำม่วง 05391 รพ.สต.โพน 0 0.00
หนองกุงศรี 05410 รพ.สต.ภูฮัง 0 0.00
ร่องคำ 11079 โรงพยาบาลร่องคำ 0 0.00
เมืองกาฬสินธุ์ 05298 รพ.สต.เชียงเครือ 0 0.00
กมลาไสย 05319 รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 0 0.00
กุฉินารายณ์ 05342 รพ.สต.ท่าไคร้ 0 0.00
ยางตลาด 05363 รพ.สต.หัวนาคำ 0 0.00
สหัสขันธ์ 05386 รพ.สต.ม่วงกุญชร 0 0.00
หนองกุงศรี 05407 รพ.สต.หนองสรวง 0 0.00
ห้วยผึ้ง 05425 รพ.สต.หนองอีบุตร 0 0.00
เมืองกาฬสินธุ์ 10709 โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 0 0.00
เมืองกาฬสินธุ์ 77738 ศสช.เมืองโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 0 0.00
เมืองกาฬสินธุ์ 05295 รพ.สต.สะอาดนาทม 0 0.00
นามน 05314 รพ.สต.สงเปลื่อย 0 0.00
กุฉินารายณ์ 05337 รพ.สต.เหล่าใหญ่ 0 0.00
ยางตลาด 05358 รพ.สต.โคกศรี 0 0.00
ห้วยเม็ก 05380 รพ.สต.โนนขี้ควง 0 0.00
ท่าคันโท 05403 รพ.สต.ดงสมบูรณ์ 0 0.00
สมเด็จ 05421 รพ.สต.บอน 0 0.00
นาคู 05437 รพ.สต.ภูแล่นช้าง 0 0.00
นาคู 28017 โรงพยาบาลนาคู 0 0.00
นามน 05311 รพ.สต.โนนศรีสวัสดิ์ 0 0.00
ร่องคำ 05334 รพ.สต.ค้อพัฒนา 0 0.00
เขาวง 05355 รพ.สต.โพนสวาง 0 0.00
ห้วยเม็ก 05376 รพ.สต.หนองบัว 0 0.00
ท่าคันโท 05400 รพ.สต.แสนสุข 0 0.00
สมเด็จ 05418 รพ.สต.กอก 0 0.00
นาคู 05434 รพ.สต.จาน 0 0.00
ห้วยเม็ก 14284 รพ.สต.หาดทรายมูล 0 0.00
เมืองกาฬสินธุ์ 05308 รพ.สต.โนนชัย 0 0.00
ฆ้องชัย 05327 รพ.สต.หนองบัว 0 0.00
เขาวง 05352 รพ.สต.กุดบอด 0 0.00
ยางตลาด 05373 รพ.สต.หนองตอกแป้น 0 0.00
คำม่วง 05396 รพ.สต.สูงเนิน 0 0.00
สมเด็จ 05414 รพ.สต.สร้างแก้ว 0 0.00
สามชัย 05430 รพ.สต.หนองช้าง 0 0.00
เมืองกาฬสินธุ์ 11965 โรงพยาบาลธีรวัฒน์ 0 0.00
เมืองกาฬสินธุ์ 05303 รพ.สต.เหล่าหลวง 0 0.00
ฆ้องชัย 05323 รพ.สต.โนนทัน 0 0.00
กุฉินารายณ์ 05347 รพ.สต.โนนสวาง 0 0.00
ยางตลาด 05370 รพ.สต.หนองกุง 0 0.00
คำม่วง 05393 รพ.สต.นาบอน 0 0.00
หนองกุงศรี 05411 รพ.สต.หนองกุงเผือก 0 0.00
เขาวง 11080 โรงพยาบาลเขาวง 0 0.00
เมืองกาฬสินธุ์ 05299 รพ.สต.แกเปะ 0 0.00
กมลาไสย 05320 รพ.สต.สีถาน 0 0.00
กุฉินารายณ์ 05343 รพ.สต.กุดหว้า 0 0.00
ยางตลาด 05365 รพ.สต.หนองอิเฒ่า 0 0.00
สหัสขันธ์ 05387 รพ.สต.แก้งนคร 0 0.00
หนองกุงศรี 05408 รพ.สต.หนองไผ่ 0 0.00
สามชัย 05427 รพ.สต.หนองแสง 0 0.00
นามน 11077 โรงพยาบาลนามน 0 0.00
เมืองกาฬสินธุ์ 05296 รพ.สต.ฝายแตก 0 0.00
นามน 05315 รพ.สต.อุทัยวรรณ 0 0.00
กุฉินารายณ์ 05338 รพ.สต.สันติสุข 0 0.00
ยางตลาด 05359 รพ.สต.ตูม 0 0.00
ห้วยเม็ก 05381 รพ.สต.ทรายทอง 0 0.00
หนองกุงศรี 05405 รพ.สต.หนองบัว 0 0.00
ห้วยผึ้ง 05422 รพ.สต.คำบง 0 0.00
ดอนจาน 05439 รพ.สต.สะอาดไชยศรี 0 0.00
ฆ้องชัย 28789 โรงพยาบาลฆ้องชัย 0 0.00
เมืองกาฬสินธุ์ 05293 รพ.สต.หนองโพน 0 0.00
นามน 05312 รพ.สต.ยอดแกง 0 0.00
กุฉินารายณ์ 05335 รพ.สต.แจนแลน 0 0.00
เขาวง 05356 รพ.สต.ส้มป่อย 0 0.00
ห้วยเม็ก 05377 รพ.สต.ห้วยมะทอ 0 0.00
ท่าคันโท 05401 รพ.สต.หนองแซง 0 0.00
สมเด็จ 05419 รพ.สต.ขมิ้น 0 0.00
นาคู 05435 รพ.สต.นางาม 0 0.00
เมืองกาฬสินธุ์ 14347 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 0 0.00
เมืองกาฬสินธุ์ 05309 รพ.สต.โพนทอง ตำบลเหนือ 0 0.00
กมลาไสย 05329 รพ.สต.ท่าเพลิง 0 0.00
เขาวง 05353 รพ.สต.นาตาหลิ่ว 0 0.00
ห้วยเม็ก 05374 รพ.สต.คำใหญ่ 0 0.00
ท่าคันโท 05397 รพ.สต.กุงเก่า 0 0.00
สมเด็จ 05415 รพ.สต.แซงบาดาล 0 0.00
นาคู 05431 รพ.สต.นาคู 0 0.00
เมืองกาฬสินธุ์ 13963 รพ.สต.ดงเมือง 0 0.00
เมืองกาฬสินธุ์ 05305 รพ.สต.เหล่ากลาง 0 0.00
ฆ้องชัย 05325 รพ.สต.โนนแดง 0 0.00
กุฉินารายณ์ 05348 รพ.สต.หนองห้าง 0 0.00
ยางตลาด 05371 รพ.สต.ปอแดง 0 0.00
คำม่วง 05394 รพ.สต.นาตาล 0 0.00
หนองกุงศรี 05412 รพ.สต.หนองหิน 0 0.00
ยางตลาด 11081 โรงพยาบาลยางตลาด 0 0.00
เมืองกาฬสินธุ์ 05300 รพ.สต.ท่าไคร้ 0 0.00
กมลาไสย 05321 รพ.สต.บ่อ 0 0.00
กุฉินารายณ์ 05344 รพ.สต.หนองแวงศรี 0 0.00
ยางตลาด 05366 รพ.สต.ดอนยานาง 0 0.00
สหัสขันธ์ 05389 รพ.สต.โนนน้ำเกลี้ยง 0 0.00
หนองกุงศรี 05409 รพ.สต.หนองชุมแสง 0 0.00
สามชัย 05428 รพ.สต.หนองกุงน้อย 0 0.00
กมลาไสย 11078 โรงพยาบาลกมลาไสย 0 0.00
เมืองกาฬสินธุ์ 05297 รพ.สต.โนนแพง 0 0.00
กมลาไสย 05318 รพ.สต.บึง 0 0.00
กุฉินารายณ์ 05340 รพ.สต.เหล่าไฮงาม 0 0.00
ยางตลาด 05362 รพ.สต.แก 0 0.00
สหัสขันธ์ 05385 รพ.สต.โคกก่อง 0 0.00
หนองกุงศรี 05406 รพ.สต.ห้วยยางดง 0 0.00
ห้วยผึ้ง 05423 รพ.สต.คงอุดม 0 0.00
ดอนจาน 05440 รพ.สต.คำหอม 0 0.00
ดอนจาน 28790 โรงพยาบาลดอนจาน 0 0.00
เมืองกาฬสินธุ์ 05294 รพ.สต.หนองสอ 0 0.00
นามน 05313 รพ.สต.หัวงัง 0 0.00
กุฉินารายณ์ 05336 รพ.สต.กุดฝั่งแดง 0 0.00
ยางตลาด 05357 รพ.สต.เสียว 0 0.00
ห้วยเม็ก 05378 รพ.สต.พิมูล 0 0.00
ท่าคันโท 05402 รพ.สต.ดงกลาง 0 0.00
สมเด็จ 05420 รพ.สต.หนองแสง 0 0.00