การกำหนดผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน
อำเภอ รหัสสถานบริการ ชื่อสถานบริการ จำนวน ร้อยละ
ฆ้องชัย 05332 รพ.สต.โนนศิลาเลิง 38 2.94
สหัสขันธ์ 05383 รพ.สต.โนนสมบูรณ์ 30 2.32
ยางตลาด 05360 รพ.สต.โคกใหญ่ 25 1.94
คำม่วง 05390 รพ.สต.เก่าเดื่อ 16 1.24
ยางตลาด 05364 รพ.สต.ดงบัง 16 1.24
กมลาไสย 05331 รพ.สต.นามล 14 1.08
กมลาไสย 05319 รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 14 1.08
เมืองกาฬสินธุ์ 05292 รพ.สต.โนนสว่าง 11 0.85
ห้วยเม็ก 05375 รพ.สต.กุดโดน 11 0.85
ท่าคันโท 11085 โรงพยาบาลท่าคันโท 11 0.85
ดอนจาน 05438 รพ.สต.กุดครอง 9 0.70
เมืองกาฬสินธุ์ 05303 รพ.สต.เหล่าหลวง 9 0.70
เมืองกาฬสินธุ์ 05306 รพ.สต.น้ำบุ่น 9 0.70
ห้วยเม็ก 05374 รพ.สต.คำใหญ่ 8 0.62
ดอนจาน 28790 โรงพยาบาลดอนจาน 8 0.62
ห้วยเม็ก 14284 รพ.สต.หาดทรายมูล 7 0.54
ร่องคำ 05334 รพ.สต.ค้อพัฒนา 7 0.54
ท่าคันโท 05401 รพ.สต.หนองแซง 7 0.54
ห้วยผึ้ง 05423 รพ.สต.คงอุดม 7 0.54
ยางตลาด 11081 โรงพยาบาลยางตลาด 7 0.54
สหัสขันธ์ 05386 รพ.สต.ม่วงกุญชร 7 0.54
หนองกุงศรี 05410 รพ.สต.ภูฮัง 7 0.54
สมเด็จ 05418 รพ.สต.กอก 6 0.46
ห้วยเม็ก 05379 รพ.สต.คำเหมือดแก้ว 6 0.46
สมเด็จ 05420 รพ.สต.หนองแสง 6 0.46
กมลาไสย 05317 รพ.สต.ข้าวหลาม 6 0.46
กุฉินารายณ์ 05342 รพ.สต.ท่าไคร้ 6 0.46
คำม่วง 05393 รพ.สต.นาบอน 5 0.39
นาคู 05433 รพ.สต.บ้านนากระเดา 5 0.39
สามชัย 05426 รพ.สต.หนองแซง 5 0.39
ยางตลาด 05369 รพ.สต.โคกศรี 5 0.39
เขาวง 05355 รพ.สต.โพนสวาง 5 0.39
ฆ้องชัย 05322 รพ.สต.โนนเขวา 4 0.31
สหัสขันธ์ 05388 รพ.สต.โนนแหลมทอง 4 0.31
หนองกุงศรี 05405 รพ.สต.หนองบัว 4 0.31
ดอนจาน 23219 รพ.สต.หนองแวงแสน 4 0.31
กมลาไสย 05330 รพ.สต.หนองบัว 4 0.31
สมเด็จ 05416 รพ.สต.มหาไชย 4 0.31
ยางตลาด 05359 รพ.สต.ตูม 4 0.31
สมเด็จ 05417 รพ.สต.หมูม่น 4 0.31
ดอนจาน 05439 รพ.สต.สะอาดไชยศรี 4 0.31
กมลาไสย 05329 รพ.สต.ท่าเพลิง 4 0.31
เมืองกาฬสินธุ์ 05307 รพ.สต.หนองแวงใต้ 4 0.31
ห้วยเม็ก 05376 รพ.สต.หนองบัว 4 0.31
กุฉินารายณ์ 11449 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ 3 0.23
สมเด็จ 11087 โรงพยาบาลสมเด็จ 3 0.23
ห้วยเม็ก 05380 รพ.สต.โนนขี้ควง 3 0.23
นาคู 05431 รพ.สต.นาคู 3 0.23
สหัสขันธ์ 05387 รพ.สต.แก้งนคร 3 0.23
กมลาไสย 05321 รพ.สต.บ่อ 3 0.23
เขาวง 05356 รพ.สต.ส้มป่อย 3 0.23
เมืองกาฬสินธุ์ 10709 โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 3 0.23
กุฉินารายณ์ 05350 รพ.สต.หนองบัวทอง 3 0.23
นามน 05312 รพ.สต.ยอดแกง 3 0.23
กุฉินารายณ์ 05349 รพ.สต.นาโก 3 0.23
คำม่วง 05396 รพ.สต.สูงเนิน 3 0.23
นามน 05313 รพ.สต.หัวงัง 3 0.23
สมเด็จ 05419 รพ.สต.ขมิ้น 3 0.23
นามน 05311 รพ.สต.โนนศรีสวัสดิ์ 3 0.23
สามชัย 05427 รพ.สต.หนองแสง 3 0.23
ยางตลาด 05366 รพ.สต.ดอนยานาง 2 0.15
ห้วยผึ้ง 11088 โรงพยาบาลห้วยผึ้ง 2 0.15
เมืองกาฬสินธุ์ 05296 รพ.สต.ฝายแตก 2 0.15
กุฉินารายณ์ 05335 รพ.สต.แจนแลน 2 0.15
กุฉินารายณ์ 05344 รพ.สต.หนองแวงศรี 2 0.15
ยางตลาด 05361 รพ.สต.ห้วยเตย 2 0.15
ฆ้องชัย 05323 รพ.สต.โนนทัน 2 0.15
เมืองกาฬสินธุ์ 05295 รพ.สต.สะอาดนาทม 2 0.15
นามน 05315 รพ.สต.อุทัยวรรณ 2 0.15
ยางตลาด 05358 รพ.สต.โคกศรี 2 0.15
ยางตลาด 05368 รพ.สต.ขาม 2 0.15
ฆ้องชัย 05328 รพ.สต.โคกประสิทธิ์ 2 0.15
เมืองกาฬสินธุ์ 05304 รพ.สต.คำไผ่ 2 0.15
เมืองกาฬสินธุ์ 05301 รพ.สต.ดงสว่าง 2 0.15
หนองกุงศรี 05404 รพ.สต.คำไฮ 2 0.15
ท่าคันโท 05399 รพ.สต.กุดจิก 2 0.15
เมืองกาฬสินธุ์ 05293 รพ.สต.หนองโพน 2 0.15
ห้วยผึ้ง 05425 รพ.สต.หนองอีบุตร 2 0.15
เมืองกาฬสินธุ์ 05308 รพ.สต.โนนชัย 2 0.15
เมืองกาฬสินธุ์ 05302 รพ.สต.หนองแวงใหญ่ 2 0.15
ห้วยเม็ก 05378 รพ.สต.พิมูล 2 0.15
หนองกุงศรี 05407 รพ.สต.หนองสรวง 2 0.15
กุฉินารายณ์ 05339 รพ.สต.นาสีนวล 2 0.15
สามชัย 05428 รพ.สต.หนองกุงน้อย 2 0.15
กุฉินารายณ์ 05336 รพ.สต.กุดฝั่งแดง 2 0.15
คำม่วง 05395 รพ.สต.ดงสวนพัฒนา 2 0.15
เมืองกาฬสินธุ์ 05294 รพ.สต.หนองสอ 2 0.15
สมเด็จ 05415 รพ.สต.แซงบาดาล 2 0.15
กมลาไสย 05320 รพ.สต.สีถาน 2 0.15
คำม่วง 11084 โรงพยาบาลคำม่วง 2 0.15
ห้วยเม็ก 05377 รพ.สต.ห้วยมะทอ 2 0.15
นามน 11077 โรงพยาบาลนามน 1 0.08
ท่าคันโท 05398 รพ.สต.ยางอุ้ม 1 0.08
สามชัย 05429 รพ.สต.คำสร้างเที่ยง 1 0.08
เมืองกาฬสินธุ์ 05305 รพ.สต.เหล่ากลาง 1 0.08
ดอนจาน 05440 รพ.สต.คำหอม 1 0.08
ห้วยผึ้ง 05424 รพ.สต.ไค้นุ่น 1 0.08
สมเด็จ 05414 รพ.สต.สร้างแก้ว 1 0.08
สหัสขันธ์ 11083 โรงพยาบาลสหัสขันธ์ 1 0.08
กุฉินารายณ์ 05341 รพ.สต.สวนผึ้ง 1 0.08
ยางตลาด 05367 รพ.สต.นาเชือก 1 0.08
ห้วยผึ้ง 05422 รพ.สต.คำบง 1 0.08
ฆ้องชัย 05327 รพ.สต.หนองบัว 1 0.08
เมืองกาฬสินธุ์ 05300 รพ.สต.ท่าไคร้ 1 0.08
สหัสขันธ์ 05384 รพ.สต.นามะเขือ 1 0.08
กมลาไสย 05318 รพ.สต.บึง 1 0.08
กุฉินารายณ์ 05345 รพ.สต.คุย 1 0.08
ยางตลาด 05357 รพ.สต.เสียว 1 0.08
ร่องคำ 05333 รพ.สต.นาเรียง 1 0.08
ยางตลาด 05372 รพ.สต.โนนสูง 1 0.08
คำม่วง 05391 รพ.สต.โพน 1 0.08
สหัสขันธ์ 05385 รพ.สต.โคกก่อง 1 0.08
นาคู 05434 รพ.สต.จาน 1 0.08
ท่าคันโท 05403 รพ.สต.ดงสมบูรณ์ 1 0.08
ยางตลาด 05370 รพ.สต.หนองกุง 1 0.08
ฆ้องชัย 05324 รพ.สต.ท่าเยื่อม 1 0.08
เขาวง 05352 รพ.สต.กุดบอด 1 0.08
เมืองกาฬสินธุ์ 05298 รพ.สต.เชียงเครือ 1 0.08
นาคู 05436 รพ.สต.หว้านพัฒนา 1 0.08
นามน 05314 รพ.สต.สงเปลื่อย 1 0.08
ยางตลาด 05371 รพ.สต.ปอแดง 1 0.08
ฆ้องชัย 28789 โรงพยาบาลฆ้องชัย 1 0.08
เมืองกาฬสินธุ์ 24743 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองกาฬสินธุแห่งที่ 2 (ดงปอ) 1 0.08
ยางตลาด 05365 รพ.สต.หนองอิเฒ่า 1 0.08
เมืองกาฬสินธุ์ 05291 รพ.สต.ต้อน 1 0.08
คำม่วง 05392 รพ.สต.ดินจี่ 0 0.00
ฆ้องชัย 05325 รพ.สต.โนนแดง 0 0.00
เมืองกาฬสินธุ์ 05297 รพ.สต.โนนแพง 0 0.00
สหัสขันธ์ 05389 รพ.สต.โนนน้ำเกลี้ยง 0 0.00
กมลาไสย 11078 โรงพยาบาลกมลาไสย 0 0.00
เขาวง 05353 รพ.สต.นาตาหลิ่ว 0 0.00
หนองกุงศรี 05412 รพ.สต.หนองหิน 0 0.00
กมลาไสย 13964 รพ.สต.สวนโคก 0 0.00
กุฉินารายณ์ 05346 รพ.สต.โนนฟองแก้ว 0 0.00
ยางตลาด 05362 รพ.สต.แก 0 0.00
เมืองกาฬสินธุ์ 11965 โรงพยาบาลธีรวัฒน์ 0 0.00
สมเด็จ 05421 รพ.สต.บอน 0 0.00
ห้วยเม็ก 05381 รพ.สต.ทรายทอง 0 0.00
หนองกุงศรี 05408 รพ.สต.หนองไผ่ 0 0.00
นาคู 05435 รพ.สต.นางาม 0 0.00
กุฉินารายณ์ 05338 รพ.สต.สันติสุข 0 0.00
ท่าคันโท 05400 รพ.สต.แสนสุข 0 0.00
สามชัย 05430 รพ.สต.หนองช้าง 0 0.00
คำม่วง 05394 รพ.สต.นาตาล 0 0.00
เมืองกาฬสินธุ์ 05299 รพ.สต.แกเปะ 0 0.00
เขาวง 05354 รพ.สต.หนองผือ 0 0.00
หนองกุงศรี 11086 โรงพยาบาลหนองกุงศรี 0 0.00
กุฉินารายณ์ 05347 รพ.สต.โนนสวาง 0 0.00
ยางตลาด 05363 รพ.สต.หัวนาคำ 0 0.00
เมืองกาฬสินธุ์ 13963 รพ.สต.ดงเมือง 0 0.00
ดอนจาน 05441 รพ.สต.ม่วงนา 0 0.00
ห้วยเม็ก 11082 โรงพยาบาลห้วยเม็ก 0 0.00
หนองกุงศรี 05409 รพ.สต.หนองชุมแสง 0 0.00
นาคู 05437 รพ.สต.ภูแล่นช้าง 0 0.00
กุฉินารายณ์ 05340 รพ.สต.เหล่าไฮงาม 0 0.00
ท่าคันโท 05402 รพ.สต.ดงกลาง 0 0.00
สามชัย 28791 โรงพยาบาลสามชัย 0 0.00
เมืองกาฬสินธุ์ 05309 รพ.สต.โพนทอง ตำบลเหนือ 0 0.00
เขาวง 11080 โรงพยาบาลเขาวง 0 0.00
กุฉินารายณ์ 05348 รพ.สต.หนองห้าง 0 0.00
ยางตลาด 05373 รพ.สต.หนองตอกแป้น 0 0.00
เมืองกาฬสินธุ์ 14347 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 0 0.00
สหัสขันธ์ 05382 รพ.สต.คำลือชา 0 0.00
ดอนจาน 05442 รพ.สต.นาจำปา 0 0.00
กมลาไสย 05326 รพ.สต.หนองแปน 0 0.00
หนองกุงศรี 05411 รพ.สต.หนองกุงเผือก 0 0.00
นาคู 28017 โรงพยาบาลนาคู 0 0.00
กุฉินารายณ์ 05343 รพ.สต.กุดหว้า 0 0.00
ห้วยผึ้ง 13966 รพ.สต.เหล่าสีแก้ว 0 0.00
เมืองกาฬสินธุ์ 05310 รพ.สต.นาจารย์ 0 0.00
ร่องคำ 11079 โรงพยาบาลร่องคำ 0 0.00
สมเด็จ 05413 รพ.สต.หนองบัวโดน 0 0.00
กุฉินารายณ์ 05351 รพ.สต.กุดค้าว 0 0.00
หนองกุงศรี 05406 รพ.สต.ห้วยยางดง 0 0.00
นาคู 05432 รพ.สต.จอมศรี 0 0.00
นามน 05316 รพ.สต.หนองบัวใน 0 0.00
กุฉินารายณ์ 05337 รพ.สต.เหล่าใหญ่ 0 0.00
ท่าคันโท 05397 รพ.สต.กุงเก่า 0 0.00
เมืองกาฬสินธุ์ 77738 ศสช.เมืองโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 0 0.00