การกำหนดผู้รับผิดชอบระดับอำเภอ
รหัสอำเภอ ชื่ออำเภอ รวมอำเภอ ร้อยละ
4601 เมืองกาฬสินธุ์ 5 0.23
4602 นามน 1 0.05
4618 ฆ้องชัย 1 0.05